1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45
slide1 slide2 slide3 slide4
04 Юни 2017
    Основни акценти на програмата за 2017 ще бъдат: • Развитие и финансиране на стратегическата инфраструктура на България — стратегии, планове и очаквания. Приоритети и инвестиционни програми 2017-2020 г. • Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 – 2020 г. — състояние, проекти и одобрено финансиране за пътища, железници, пристанища, летища, интермодални терминали.  Иновации в транспортната инфраструктура. Европейско финансиране за транспортни проекти. Икономика и приоритетни транспортни проекти. • Екологична инфраструктура — приоритети и управление на води, хидроинженерни проекти и отпадъци. Проекти 2017-2020 г. • Енергийна инфраструктура - проекти и инвестиции на газопреносната, електроенергийната и електропреносната инфраструктура 2017-2020 г. Развитие на ядрената енергетика. Повече информация можете да намерите тук: http://infrastructure-bg.com/bg/
11 Януари 2017
На 06.12.2016 г. в Института за икономически изследвания при Българска Академия на Науките се проведе открито заседание на Научно жури по защитата на дисертационния труд на проф. д-р инж. Николай Михайлов за придобиване на научна степен „Доктор на икономическите науки“. Тема на защитения дисертационен труд: “КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”. Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура" поздравява проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, с пожелание за още много бъдещи творчески успехи!
22 Ноември 2016
  През новия век България заложи на изграждането на магистрали. За 15 години бяха пуснати 362 км нови отсечки, повече отколкото за 30 години строителство преди това.