1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45
slide1 slide2 slide3 slide4
05 Декември 2018
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет. 7, корпус Б, вписано в Регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията с БУЛСТАТ 176798712,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на 9 януари 2019 г. (сряда) от 14:00 ч., което ще се проведе в гр. София, р-н Лозенец, бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 1, Ет.7, Б корпус, при следния дневен ред и предварителна рамка на очакваните решения:   1.       Прогласяване на БФТИ като Национален комитет на България към Световната пътна асоциация.   2.       Избор на нов Управителен съвет Проект на решение: Общото събрание на членовете на Форума избира за членове на Управителния съвет:    1. проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов 2. проф. д-р инж. Румен Миланов  3. д-р Стоян Бързаков 4. проф. д-р Христина Николова 5. доц. д-р инж. Веселин Кожухаров   3.       Обсъждане и приемане на нова структура на Форума. Проект на решение: Общото събрание включи в структурата на Форума нов изпълнителен орган – Изпълнителен директор и генерален секретар.  4.       Приемане на нов член на Форума - проф. Стоийч   Проект на решение: Общото събрание на форума прие за нов член проф. Стоийч. 5.         Приемане на решение за промяна на Устава. Проект на решение: Общото събрание на форума прие нов устав на форума. 6.       Обсъждане на въпроси по финансирането на форума и приемане на вътрешен правилник за дейността и финансирането. 7.       Създаване на технически комитети. Проект на решение: Общото събрание учреди комитет по пътна безопасност към Форума, както и  други комитети по предложение на членовете на ОС. 8.       Разглеждане на други въпроси по предложение на членовете на ОС.    Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” кани всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители на свиканото Общо събрание. Съгласно чл. 28. от Устава,  Общото събрание може да заседава, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и може да заседава независимо от броя на присъстващите членовете. Съгласно чл. 31 от Устава,  Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а за решение, с което се изменя и допълва Устава на Форума се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.      
24 Октомври 2017
За повече информация: https://www.24chasa.bg/novini/article/6507309
19 Октомври 2017
https://youtu.be/Mplpo9rtHQs   Цел на проекта: Рехабилитацията на  железопътната отсечка Скутаре - Оризово попада в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“. Общата цел на проекта е завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас.  По този начин ще се модернизира съществуващата инфраструктура и ще се подобри качеството на предоставяните транспортни услуги в България.  Ползи от проекта: Железопътната линия Пловдив - Бургас е приоритетна в националната железопътна система и възстановяването на проектните параметри и рехабилитацията ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните  и експлоатационни разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт. Проектът има и косвени ползи, които са свързани с развитието на региона: създаване на нови работни места и повишаване стандарта на живот на населението. Описание на проекта: Обектът обхваща железопътния участък от гара Скутаре до гара Оризово с дължина 26.135 км. Участъкът включва гарите Маноле и Белозем. Договорът за рехабилитация на железопътната отсечка Скутаре – Оризово, включително гарите Маноле, Белозем и сп. Опълченец  предвижда достигането на  скорост –до 130 км/ч за движение на влаковете. Дейностите по строителството включват: Железен път и съоръжения в участъка Скутаре - Оризово от км 16+894 (НС1 гара Скутаре) до км 43+029 (НС2 гара Оризово), вкл. гари Маноле, Белозем и сп. Опълченец: •   Демонтаж, транспортиране, сортиране и складиране на материалите от съществуващия железен път и стрелките и предаването им на Възложителя; •   Изгребване на съществуващата баластова призма и транспортиране на баласта. Почистване на изгребания баласт и последващо рециклиране/претрошаване за използването му, като защитен пласт; •   Земни работи, оздравителни мероприятия, оформяне на земното платно и постигане на проектната носимоспособност съгласно Техническите спецификации и полагане на предпазен пласт; •   Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи дренажни системи; •   Рехабилитация на  изкуствени съоръжения от долното строене (големи и малки мостови съоръжения, водостоци) в участъка Скутаре - Оризово от км 16+894 (НС1 гара Скутаре) до км 43+029 (НС2 гара Оризово); •  Изграждане на нови водоотводни съоръжения (канавки) и дренажни системи; •   Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките с релси тип 60 Е1 и стоманобетонови траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, направа на безнаставов релсов път.