1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45
slide1 slide2 slide3 slide4
12 Септември 2023
ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” град София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет. 7, корпус Б вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 176798712   ПОКАНА   Уважаеми дами и господа, Обръщаме се към тези от Вас, които все още не са изпълнили задължението си по чл. 12, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението и не са заплатили дължимия годишен членски внос в определения с Решение на Управителния съвет от 09.01.2023 г. срок. Предоставяме Ви допълнителен тридесетдневен срок, считано от датата на публикуване на настоящата покана, да заплатите годишния членски внос в размер на 750лв за физически лица и 1500лв за юридически лица по банковата сметка на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” с банкови реквизити: IBAN: BG30STSA93000029445937, BIC: STSABGSFXXX, Банка „ДСК“АД Основание за плащане: годишен членски внос за 2023 г. Използваме възможността да Ви обърнем внимание, че при неизпълнение на задължението Ви за плащане на членския внос в допълнително указания Ви с настоящата покана срок, на основание чл. 15, ал. 5 от Устава на Сдружението, членството Ви се прекратява.     12.09.2023 г.                                                                            Николай Цонков Град София                                                                           Изпълнителен директор
05 Декември 2018
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет. 7, корпус Б, вписано в Регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията с БУЛСТАТ 176798712,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на 9 януари 2019 г. (сряда) от 14:00 ч., което ще се проведе в гр. София, р-н Лозенец, бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 1, Ет.7, Б корпус, при следния дневен ред и предварителна рамка на очакваните решения:   1.       Прогласяване на БФТИ като Национален комитет на България към Световната пътна асоциация.   2.       Избор на нов Управителен съвет Проект на решение: Общото събрание на членовете на Форума избира за членове на Управителния съвет:    1. проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов 2. проф. д-р инж. Румен Миланов  3. д-р Стоян Бързаков 4. проф. д-р Христина Николова 5. доц. д-р инж. Веселин Кожухаров   3.       Обсъждане и приемане на нова структура на Форума. Проект на решение: Общото събрание включи в структурата на Форума нов изпълнителен орган – Изпълнителен директор и генерален секретар.  4.       Приемане на нов член на Форума - проф. Стоийч   Проект на решение: Общото събрание на форума прие за нов член проф. Стоийч. 5.         Приемане на решение за промяна на Устава. Проект на решение: Общото събрание на форума прие нов устав на форума. 6.       Обсъждане на въпроси по финансирането на форума и приемане на вътрешен правилник за дейността и финансирането. 7.       Създаване на технически комитети. Проект на решение: Общото събрание учреди комитет по пътна безопасност към Форума, както и  други комитети по предложение на членовете на ОС. 8.       Разглеждане на други въпроси по предложение на членовете на ОС.    Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” кани всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители на свиканото Общо събрание. Съгласно чл. 28. от Устава,  Общото събрание може да заседава, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и може да заседава независимо от броя на присъстващите членовете. Съгласно чл. 31 от Устава,  Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а за решение, с което се изменя и допълва Устава на Форума се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.      
24 Октомври 2017
За повече информация: https://www.24chasa.bg/novini/article/6507309