1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

Успешна публична защита на дисертационен труд на проф. д-р инж. Николай Михайлов за придобиване на научна степен „Доктор на икономическите науки“

11 Януари 2017

На 06.12.2016 г. в Института за икономически изследвания при Българска Академия на Науките се проведе открито заседание на Научно жури по защитата на дисертационния труд на проф. д-р инж. Николай Михайлов за придобиване на научна степен „Доктор на икономическите науки“.

Тема на защитения дисертационен труд:

“КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”.

Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура" поздравява проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, с пожелание за още много бъдещи творчески успехи!