1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

ПОКАНА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС

12 Септември 2023

ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

град София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет. 7, корпус Б

вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 176798712

 

ПОКАНА

 

Уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към тези от Вас, които все още не са изпълнили задължението си по чл. 12, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението и не са заплатили дължимия годишен членски внос в определения с Решение на Управителния съвет от 09.01.2023 г. срок.

Предоставяме Ви допълнителен тридесетдневен срок, считано от датата на публикуване на настоящата покана, да заплатите годишния членски внос в размер на 750лв за физически лица и 1500лв за юридически лица по банковата сметка на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” с банкови реквизити:

IBAN: BG30STSA93000029445937, BIC: STSABGSFXXX, Банка „ДСК“АД

Основание за плащане: годишен членски внос за 2023 г.

Използваме възможността да Ви обърнем внимание, че при неизпълнение на задължението Ви за плащане на членския внос в допълнително указания Ви с настоящата покана срок, на основание чл. 15, ал. 5 от Устава на Сдружението, членството Ви се прекратява.

 

 

12.09.2023 г.                                                                            Николай Цонков

Град София                                                                           Изпълнителен директор