1046 София, бул. Христо Смирненски 1; тел.: +359 2 963 52 45

За нас

 Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура” е учредено на 26 септември 2014 г. и вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Софийския градски съд на 19 ноември 2014 г. Форума обединява усилията на учените и пътните експерти в търсенето на най-добрите решения за изграждането и поддържането на транспортната инфраструктура у нас. Форума обединява усилията на учените и пътните експерти в търсенето на най-добрите решения за изграждането и поддържането на транспортната инфраструктура у нас. Сред учредителите са учени от БАН, УАСГ, УНСС, Военна академия „Г.С. Раковски”, ВСУ „Л. Каравелов”, ВТУ „Тодор Каблешков” и МГУ „Св. Иван Рилски“, пътни инженери, консултанти от професионалните  сдружения (СПИК, КСБ, Камара „Пътища“, ББА „Пътна безопасност“), институции (Главна дирекция „Пътна полиция“, Държавно-обществена комисия по безопасност на движението), както и медийни партньори в лицето на в. „Стандарт”, в. „24 часа”, „Градът Медиа Груп“ и научното списание „Транспортно строителство и инфраструктура”.


След учредителното събрание на 26 септември 2014 г. с протокол № 1 се избра Управителен съвет в състав:

1.      проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов – ръководител катедра „Пътища“ на УАСГ – Председател;

 2.   арх. Петър Диков – главен архитект на Столична община – Заместник-председател;

 3.  проф. д-р Митко Димитров – директор на Института за икономически изследвания на БАН) – Заместник-председател;

 4.      проф. д-р инж. Румен Миланов – преподавател в катедра „Пътища“ на УАСГ – Секретар;

 5.      проф. д-р инж. Милчо Лепоев – зам.-ректор на УАСГ;

 6.      инж. Павел Диковски – председател на Българската браншова камара „Пътища”;

 7.      инж. Светослав Глосов – председател на КСБ;

 8.      инж. Алекси Кесяков – секретар на Държавната комисия за безопасност на движението;

9.      инж. Евгени Чачев – бивш Министър на регионалното развитие и благоустройството.

          Една от основните цели на Форума е да подпомогне изработването на Стратегия за комплексно развитие на транспортната инфраструктура в България и нейните връзки със съседните държави. Сред задачите, които си поставя, е да:

- Подпомага процеса за подобряване и развитие на съществуващата транспортна инфраструктура в Република България и нейната адекватна връзка със съседни държави;

- Съдейства за редовен и достъпен поток и обмен на информация от и към заинтересованите организации, ангажирани с проблемите на транспортната инфраструктура;

- Съдейства на учебните институции за адаптиране на учебните програми и процеси към съвременните тенденции в транспортната инфраструктура;

- Представя становища с важни решения от форума, които да бъдат предоставяни на компетентните институции и обществото.

            Средствата, с които Форума ще постига своите цели, са:

- Привличане на широк кръг от професионалисти, имащи отношение към транспортната инфраструктура;

- Сътрудничество с държавни и местни власти и институции и други български и международни организации със сходни компетенции, цели и приоритети;

- Набиране и разпространяване на информация в съответствие с целите на Форума;

- Обсъждане на проблеми на транспортната инфраструктура от специалисти, работещи в различните области;

- Представяне на мнения и оценки на хора от науката и практиката;

- Да подпомага разработването на експертни становища и проекти, в съответствие с целите на Форума;

- Организиране на форуми, семинари, дискусии, обучения и кампании, специализирани проучвания и анализи.


 Форумът е с отворен формат и има възможност, изработвайки становища по отделните теми, чрез партньорски организации със сходни компетенции да привлича учени и експерти от България и чужбина.